Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

www.idealneupominki.promocjemaleagd.pl

§1

Definicje

 1. Philips– Versuni Poland sp. z o.o.w Warszawie, Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000830304, numer NIP: 5272921998, REGON: 385623719,, kapitał zakładowy w wysokości 66 005 000,00 złotych.
 2. Sprzedawca oraz Operator – GT GROUP TOMASZEK SP. z o.o. z siedzibą w  Łańcucie, ul. Cetnarskiego 35/37, kod 37-100 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000224213, NIP: 8151664972, REGON: 180004113, nr BDO: 000003403, kapitał zakładowy w wysokości: 13.257.000,00 zł
 3. Serwis - strona internetowa dostępna pod adresem www.idealneupominki.promocjemaleagd.pl wraz z jej podstronami.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, w tym osoba zawierająca Umowę jako Konsument.
 5. Konto – podstrona Serwisu, w ramach której Użytkownik ma możliwość m.in. zarządzać danymi Konsumenta, zarządzać stanem złożonych przez niego dyspozycji dotyczących Towaru i Umowy oraz składania zamówień.
 6. Towar – jakakolwiek rzecz ruchoma  oferowana do nabycia w Serwisie.
 7. Konsument – osoba, o której mowa w art. 22(1) Kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Umowa – umowa sprzedaży Towaru na rzecz Konsumenta, zawierana pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą.
 9. Treści – wszelkie pochodzące od PHILIPS lub jego partnerów informacje, dane, treści, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, loga, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia, znajdujące się w Serwisie.
 10. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu, wskazane w niniejszym Regulaminie.
 11. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu www.idealneupominki.promocjemaleagd.pl

§2

Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa: rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług  oraz tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie Usług, sposób składania zamówień, dostarczania zamówionych Towarów Konsumentowi, uiszczania przez Konsumenta ceny sprzedaży, uprawnienia Konsumenta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji Towarów.
 2. Podmiotem prowadzącym Serwis oraz świadczącym za jego pośrednictwem Usługi jest Sprzedawca.
 3. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi:
 1. możliwość zapoznania się z ofertą Towarów,
 2. możliwość rejestracji i korzystania z Konta,
 3. możliwość zawierania ze Sprzedawcą Umów nabycia Towarów
 4. możliwość kontaktu ze Sprzedawcą poprzez email, telefon.

4. W celu skorzystania z Serwisu, Użytkownik powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

 1. posiadanie dowolnego komputera lub innego urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu z przeglądarką internetową umożliwiającą przeglądanie stron internetowych,
  • Zalecane jest korzystanie z komputera stacjonarnego lub tabletu.
  • Zalecane przeglądarki: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari.
  • Do prawidłowego działania Serwisu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi plików cookies oraz Javascript;
 1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
  1. Sprzedaż Towarów w Serwisie prowadzona jest wyłącznie dla Konsumentów - w ramach ich udziału w programie Sodexo skierowanego do pracowników podmiotów uczestniczących w ww. programie - którzy mogą nabywać Towary wyłącznie w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową. W związku z powyższym Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy wystawienia faktury na nabywcę Towaru będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub nabywcę niebędącego osobą fizyczną (osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej). Sprzedawca nie realizuje dostaw Towarów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Dla skutecznego złożenia zamówienia Towaru przez Konsumenta w Serwisie niezbędnym jest uprzednie zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja oraz przestrzeganie jego postanowień. Konsument akceptuje niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu przy użyciu stosownego formularza, zarówno podczas Rejestracji, a ponadto każdorazowo podczas składania zamówienia. Akceptacja Regulaminu przez Konsumenta oznacza akceptację zasad sprzedaży z niego wynikających oraz zobowiązuje Konsumenta do przestrzegania zawartych w nim reguł.

§3

Konto

 1. W celu założenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny, w którym należy:
  1. podać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon kontaktowy, adres dostawy,
  2. ustalić hasło do Konta,
  3. złożyć oświadczenie (przez zaznaczenie odpowiedniego pola) o zapoznaniu się z Regulaminem Serwisu oraz o akceptacji jego postanowień.
 2. Korzystanie z Konta będzie możliwe po dokonaniu weryfikacji podanych przez Użytkownika danych przez Operatora.
 3. O wyniku weryfikacji Konta Operator poinformuje w formie wiadomości e-mail (na adres wskazany podczas rejestracji) w terminie 1 dnia roboczego, licząc od wypełnienia formularza rejestracyjnego (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy).Wiadomość pochodzić będzie z adresu landi@gtpoland.eu
 1. Do otrzymaniu informacji o pomyślnej weryfikacji możliwe jest logowanie w Serwisie za pomocą loginu (adresu e-mail) oraz ustanowionego hasła.
 2. W przypadku zapomnienia przez Użytkownika ustalonego hasła, może ono zostać zmienione za pośrednictwem linku resetującego przesłanego na żądanie Użytkownika (poprzez kliknięcie linku „Zapomniałeś hasła?” w formularzu logowania), na adres e-mail podany przy rejestracji.
 3. Po zalogowaniu się do Serwisu jest możliwe:
  1. złożenie zamówienia na Towar,
  2. sprawdzenie historii zamówień na Towar,
  3. zmiana danych przypisanych do Konta, pod warunkiem zgodności z regulaminem. Każdorazowa zmiana danych podlega ponownej weryfikacji przez Operatora
 4. Użytkownik poprzez dostarczenie jakichkolwiek treści do Serwisu lub Konta zobowiązuje się, że treści te będą właściwe, odpowiednie i aktualne oraz że nie będą zawierały niczego, co byłoby niezgodne z prawem lub w inny sposób niewłaściwe do publikacji, a w szczególności niczego co (1) mogłoby być zniesławiające lub krzywdzące dla jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu, (2) mogłoby spowodować szkodę wobec jakiejkolwiek osoby lub mienia albo w inny sposób zniesławić lub napastować jakąkolwiek osobę lub organizację, (3) może naruszyć jakiekolwiek prawa jakiejkolwiek osoby (włącznie z prawem do prywatności), (4) ma charakter pornograficzny, nieprzyzwoity, bluźnierczy, wulgarne lub zawierają pogróżki, (5) mogłoby być zakwestionowane pod względem kulturowym, etnicznym lub innym lub (6) mogłoby sugerować lubP zachęcać do jakiegokolwiek działania niezgodnego z prawem.
 5. Usunięcie Konta następuje poprzez wysłanie informacji do Sprzedawcy w formie wiadomości e-mail. W wyniku usunięcia Konta zostaną usunięte wszystkie dane dotyczące Użytkownika. PHILIPS oraz Sprzedawca mogą zachować dane niezbędne dla realizacji swoich zobowiązań prawnych oraz dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń i reklamacji Sprzedawca ma prawo do usunięcia konta w przypadku nielogowania się Użytkownika do Konta przez nieprzerwany okres 2 lat.
 6. Sprzedawca może usunąć Konto Użytkownika w przypadku naruszania przez Użytkownika Regulaminu Serwisu, a ponadto w każdym czasie i bez podawania przyczyny, informując o tym Użytkownika na adres e – mail podany w Koncie, na 14 dni przed planowanym usunięciem Konta.

 

§4

Zamówienie

 1. Złożenie zamówienia na Towar jest możliwe od momentu otrzymania informacji o pozytywnej weryfikacji Konta.
 2. Złożenie zamówienia następuje poprzez:
 1. wybranie zamawianych Towarów,
 2. kliknięcie na przycisk „Dodaj do koszyka”
 3. podanie danych dostawy (nazwa i adres dostawy, imię i nazwisko oraz telefon osoby zamawiającej) oraz formy płatności,
 4. w przypadku płatności z góry – dokonanie płatności.
 1. Konsument otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia w formie automatycznej wiadomości e-mail, która zostanie wysłana w terminie do 60 minut od złożenia zamówienia. Wiadomość pochodzić będzie z funkcjonalnego adresu e-mail landi@gtpoland.eu.
 2. Umowa sprzedaży Towaru pomiędzy Konsumentem i Sprzedawcą jest zawierana w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.
 3. Płatność za Towar może być wykonana za pomocą przelewu bankowego.
 4. O udostępnieniu innych metod płatności w Serwisie Użytkownicy zostaną poinformowani w dedykowanej zakładce w Serwisie.
 5. Nieuiszczenie ceny Towaru w terminie 7 dni od potwierdzenia zamówienia w przypadku wybrania formy płatności z góry powoduje anulowanie zamówienia, o czym Konsument zostanie poinformowany w formie wiadomości elektronicznej.
 6. Umieszczenie w Serwisie określonego Towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie  do składania ofert.
 7. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Konsument będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową, o których Konsument jest informowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia.
 8. W przypadku wprowadzenia obniżki cen Towarów, Sprzedawca obok informacji o obniżonej cenie tego Towaru zamieszcza informację o najniższej cenie tego Towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
 9. Wysyłka Towaru następuje w terminie do 2 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, w formie przesyłki kurierskiej, na warunkach wskazanych w regulaminie firmy kurierskiej (transportowej).
 10. Sprzedawca realizuje dostawy wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. W przypadku zamawiania Towarów, które mają być dostarczone do różnych lokalizacji, należy złożyć oddzielne zamówienie dla każdego adresu dostawy.
 12. Dokument sprzedaży Towaru jest przekazywany Konsumentowi w formie elektronicznej na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 13. Warunkiem potwierdzenia zamówienia jest dostępność Towaru. W przypadku czasowej niedostępności Towaru Konsument zostanie poinformowany o czasie oczekiwania na realizację zamówienia oraz zostanie poproszony o potwierdzenie woli dalszej realizacji zamówienia lub ich anulowania ze zwrotem uiszczonych opłat. W sytuacji wyrażenia przez Konsumenta woli dalszej realizacji zamówienia, wiadomość zawierająca potwierdzenie zamówienia zostanie Konsumentowi wysłana po przyjęciu Towaru na magazyn Sprzedawcy.
 14. W przypadku trwałego braku Towaru, Konsument zostanie poinformowany o anulowaniu zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa i otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat. Zamówienie będzie w takim przypadku realizowane w pozostałej części.
 15. Konsument może być informowany o statusie zamówienia poprzez smsy lub e-maile, a w przypadku Konsumentów posiadających Konto, również za pośrednictwem Konta.
 16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez Konsumenta przy składaniu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Konsument.

§5

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od objęcia Towaru w posiadanie bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.
 2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia w formie wiadomości e-mail na adres reklamacje.landi@gtpoland.eu Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę (tj. dostarczył Konsumentowi potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży), oferta przestaje wiązać.
 4. Po odstąpieniu od Umowy Konsument ma obowiązek zwrócić Towar na adres Cetnarskiego 37/35, 37-100 Łańcut niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponuje, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).
 5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Serwis, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki wybrał Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru (sprawdzenie Towaru). Konsument ma prawo otworzyć opakowanie, aby uzyskać dostęp do Towaru. Jeżeli jednak jest możliwe sprawdzenie Towaru bez niszczenia lub naruszania opakowania, to Konsument powinien pozostawić opakowanie w nienaruszonym stanie. Dotyczy to także obowiązku zachowania wszelkich folii ochronnych, w które owinięty jest Towar i które należy zdejmować wyłącznie wówczas, gdy jest to bezwzględnie konieczne do sprawdzenia Towaru. Zmniejszenie wartości Towaru, za które Konsument ponosi odpowiedzialność, może być spowodowane także koniecznością czyszczenia lub naprawy Towaru, jeżeli okoliczności te były spowodowane korzystaniem przez Konsumenta z Towaru w zakresie szerszym niż sprawdzenie Towaru.
 7. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§6

Zasady korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu a także do powtrzymania się od wszelkiej działalności mogącej zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
 1. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 2. niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,
 3. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
 4. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
 5. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz PHILIPS, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
 6. korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie Treści (w tym zdjęć i opisów Towarów) w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez PHILIPS,
 7. niepodejmowania działań takich jak: korzystanie z kont innych Użytkowników lub udostępnianie Konta, w tym udostępnianie loginu oraz hasła innym Użytkownikom oraz niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł do Kont innych Użytkowników.
 1. Sprzedawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Konta, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik: 
 1. podał w trakcie rejestracji lub składania zamówienia dane osobowe niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,
 3. dopuścił się innych zachowań w związku z korzystaniem z Serwisu, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
 1. Sprzedawca, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika

 

§7

Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu braku zgodności Towaru z Umową, Gwarancja

 1. Sprzedawca dostarcza Towary zgodne z Umową. Sprzedawca odpowiada, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową w zakresie i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.)wobec Konsumentów.
 2. Sprzedawca ponosi względem Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili dostarczenia Towaru i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z Umową.
 3. Konsument, który dokonuje reklamacji Towaru z tytułu braku zgodności Towaru z Umową zobowiązany jest sprecyzować swoje żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o prawach konsumenta.
 4. Sprzedawca może dokonać wymiany Towaru, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
 5. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Towar został nabyty. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 6. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.
 7. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności z Umową, Sprzedawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.  
 8. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
 9. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument, może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 4,
  2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 5-7,
  3. brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową;
  4. brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z prawa do naprawy lub wymiany Towaru niezgodnego z Umową;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 10. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny, przy czym obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową.
 11. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.
 12. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy, Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.
 13. W razie odstąpienia od Umowy, Konsument niezwłocznie zwraca Sprzedawcy Towar na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 14. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 15. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z ust. 4-14.
 16. Towary zakupione poprzez Serwis są objęte gwarancją producenta zgodnie z warunkami zamieszczonym w dołączonej do sprzętu dokumentacji oraz na stronach internetowych www.philips.pl
 17. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów o braku zgodności Towarów z Umową.
 18. Wszelkie reklamacje związane z Towarami, zarówno na podstawie rękojmi jak i gwarancji, Konsument może składać pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje.landi@gtpoland.eu.

 § 8

Własność intelektualna

 1. Adres internetowy Serwisu (nazwa domeny), a także zawartość Serwisu, w tym wszelkie Treści w nim publikowane, w tym zdjęcia, znaki towarowe, stanowią przedmiot prawa własności intelektualnej i są chronione przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub rozpowszechnianie treści zawartych w Serwisie w sposób inny niż przewidziany w Regulaminie jest zabronione.

 

§ 9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument ma prawo:
  1. wystąpić do stałego sądu polubownego przy wojewódzkich inspektorach, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1706 z późn. zm.), o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. z 2017.1356),
  2. wystąpić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1706 z późn. zm.) o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą/Sprzedawcą. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
  3. wystąpić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (między innymi Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Usługodawcą.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

 § 10

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Konsumentów jest GT GROUP Tomaszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łańcucie ul. Cetnarskiego 35/37, kod 37-100, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000224213, posiadająca numer NIP: 8151664972, REGON: 180004113 oraz BDO: 000003403, kapitał zakładowy w wysokości 13 257 000,00 zł, opłacony w całości.
 2. Administrator zapewnienia  ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w tym w szczególności w przepisach  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,  „RODO").
 3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Konsumentów oraz ich ochrony, jak również prawa przysługujące Konsumentom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Administratora oraz dane kontaktowe do Administratora znajdują się w Polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej Serwisu.

 

§11

Postanowienie końcowe

 1. Sprzedawca zgodnie z art. 6 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przekazuje informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną:
 1. Konie trojańskie – programy ukryte wewnątrz innych programów, mające na celu umożliwienie uzyskanie dostępu i przejęcie kontroli nad komputerem użytkownika. Koń trojański może udawać wygaszacz ekranu, grę lub każde inne pozornie pożyteczne, nieszkodliwe oprogramowanie. Nieświadomy Użytkownik samodzielnie uruchamia program, najczęściej otrzymany pocztą elektroniczną od nieprzyjaznego mu nadawcy.
 2. Wirusy – programy, których głównym celem jest powielanie się i rozpowszechnianie. Oprócz rozmnażania się, wirusy najczęściej wykazują także typowo destrukcyjne zachowania – na przykład kasują pliki lub uszkadzają system na zarażonym komputerze lub innym urządzeniu. Wirusy mogą także zarażać inne programy znalezione w systemie doklejając do nich swój kod.
 3. Spam – niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców.
 4. Phishing – wyłudzanie poufnych informacji od Użytkownika (np. haseł) przez podszywanie się pod daną stronę, usługę lub podmiot.
 1. W przypadku zmian Regulaminu, Konsumenci w zostaną o nich poinformowani z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Sprzedawca zamieści także informację o zmianie Regulaminu bezpośrednio na stronach internetowych Serwisu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, który to termin nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia jego treści na stronach internetowych Serwisu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w szczególności z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
 1. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;
 2. zmian wynikających bezpośrednio ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisu, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem
 3. wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Serwisu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Sprzedawcy.

Zmiany określone powyżej, będą wprowadzane z zachowaniem praw nabytych przez Konsumentów, o ile pozwalać na to będą przepisy prawa. Konsumentowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminu zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta w każdym czasie.

 1. Zamówienia złożone przez Konsumentów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu, o ile nie będzie do sprzeczne z przepisami obowiązującego prawa lub treścią prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji.
 2. Konsument ma prawo do nieodpłatnego zwrotu zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 11 września  2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć wyłącznie w przypadku, gdy  sprzęt zużyty jest tego samego rodzaju, pełniący te same funkcje, co sprzęt dostarczony. Zużyty sprzęt powinien być kompletny. Konsument zgłasza chęć zwrotu zużytego sprzętu, wskazując rodzaj i jego funkcjonalności z chwilą dokonania zakupu w celu weryfikacji przez Sprzedawcę, czy taki sprzęt może zostać od Konsumenta odebrany z miejsca dostawy w dniu dostarczenia Towaru. W przypadku braku informacji od Konsumenta, Sprzedawca może nie odebrać sprzętu, jeżeli nie będzie on spełniał wymogów opisanych w art. 37 ust. 2 ww. ustawy. Informacja o zużytym sprzęcie przekazywana jest drogą mailową na adres: reklamacje.landi@gtpoland.eu lub w uwagach do zamówienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.08.2023 r.

 

___

Regulamin obowiązujący do 07.03.2022

Regulamin obowiazujący do 29.09.2022

Regulamin obowiązujący do 31.12.2022

Regulamin obowiązujący do 21.08.2023